Guía para asociarse

Avantaxes de asociarte:

Se te asocias á ATFM de Galicia contarás coas seguintes avantaxes:

 • Contacto con profesionais que comparten os teus mesmos intereses.
 • Información sobre eventos e actividades formativas relacionadas coa Terapia Familiar.
 • Taxas reducidas nas actividades organizadas pola ATFM de Galicia, por outras asociacións federadas e pola FEATF.
 • Acceso dixital a Mosaico, a revista cuadrimestral da FEATF, e recepción domiciliaria dun número ao ano.
 • Previa comprobación dos requisitos estipulados, acceso as titulacións emitidas pola FEATF: Terapeuta Familiar, Experto/a en Intervencións Sistémicas e os niveis de docencia: Colaborador/a Docente, Docente e Supervisor/a Docente.
 • Unha vez acreditado/a, poderás formar parte do Registro Nacional de Psicoterapeutas (RNP). 
 • En caso de ter un gabinete privado, unha vez acreditado/a,  tamén poderás formar parte do Directorio de Psicoterapeutas e do Directorio de Gabinetes de psicoterapia.

Para asociarse

Enviarase a secretaria@atfmgalicia.com a seguinte documentación escaneada:

 • Formulario de ingreso que se xunta abaixo.
 • Titulación académica universitaria relacionada coas Ciencias Sociais e da Saúde.
 • 100 horas de formación en terapia familiar (segundo establece o artigo 6º b dos Estatutos da ATFM de Galicia).
 • DNI ou NIE.
 • A orde de domiciliación SEPA.

No caso de estar en formación podes asociarte en calidade de alumno/a-socio/a para o cal cómpre que envies xunto a anterior documentación:

 • Certificación da escola acreditada conforme se está matriculado/a nela (en lugar das 100 horas de formación en Terapia Familiar).

Forma de pago

No momento de asociarse deberán abonarse 65€ na conta da Asociación da Caixa Rural Galega que figura no formulario de inscrición:

ES23 3070 0035 2063 1747 8326

Para os/as alumnos-socios a cota anual será de 35€.

No caso de asociarse a partir do 1 de agosto a cota será de 6€ por mes.

A cota é anual e pasarase ao cobro durante o primeiro trimestre do ano mediante domiciliación bancaria.

Procedemento de admisión

Unha vez enviados por correo electrónico o formulario de inscrición e a documentación requirida, a Xunta Directiva decidirá sobre a aceptación do/a novo/a socio/a na seguinte reunión a partir da recepción da solicitude de ingreso.

Baixa na asociación

Para darse de baixa contacta coa secretaria e usa o formulario de solicitude de baixa adxunto e envíao asinado e escaneado antes de finalizar o ano en curso a secretaria@atfmgalicia.gal.

Deberase ter en conta que o impago da cota anual así como a baixa da ATFM de Galicia implica a perda da acreditación como psicoterapeuta familiar ou docente.

Actualización de datos

Deberán enviarse nun correo electrónico á Secretaría da Asociación (secretaria@atfmgalicia.gal)

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA: