Acreditación de Docentes

A FEATF recoñece tres categorias docentes: Colaborador Docente, Docente e Supervisor Docente. A continuación se detallan os requisitos para acreditarse en cada categoría:

COLABORADOR DOCENTE

  • Ser Terapeuta Familiar o Experto/a en Intervención Sistémica acreditado/a pola FEATF.
  • Ter unha experiencia clínica ou de intervención familiar de alomenos catro anos.
  • Ser aceptado/a como Colaborador/a Docente por un Centro Docente acreditado pola FEATF.

DOCENTE

  • Impartir como Colaborador/a Docente, nun Centro Docente acreditado pola FEATF, un mínimo de 80 horas de docencia durante un periodo mínimo de catro anos.

SUPERVISOR DOCENTE

  • Acreditar como Docente unha docencia mínima de dous anos nun centro acreditado pola FEATF.
  • Participar directamente nos procesos de supervisión do alumnado durante alomenos 50 horas.

PROCEDEMENTO: Enviar un correo electrónico co Formulario de solicitude e copia da documentación requirida á ATFM de Galicia.A reacreditación dos/as docentes aprobarase na reunión da Comisión de Reacreditacións. Dita reacreditación terá unha validez de cinco anos.

CENSO PASIVO DE DOCENTES

Aqueles terapeutas acreditados que, por diversos motivos, permañecen un tempo sen exercer a docencia, poderán pasar ao censo pasivo de docentes ata que, tras a súa reincorporación ás labores docentes, poidan solicitar a súa reacreditación como docentes activos.

REACREDITACIÓN

Aqueles terapeutas ou docentes que perderan a acreditación, ben por baixa na ATFM de Galicia, ben por deixar de cumprir os criterios necesarios para o seu nivel, poderán solicitar de novo a súa acreditación ao ano de encontrarse, efectivamente, cumprindo ditos criterios.